The Democratic Epistemic Capacities in the Age of Algorithms

Demokratins epistemiska kapacitet under algoritmernas tidsperiod (DECA) undersöker samhällets kunskapsmässiga system, praxis och problem på nivån av individer, institutioner och digitala infrastrukturer.

Epistemisk kapacitet syftar på medborgares rätt att få pålitlig information, bli hörda och delta i produktionen av samhällelig kunskap. På samhällsnivå syftar begreppet på förmågan att fatta hållbara och välgrundade politiska beslut.
DECA deltar i upprätthållandet och utvecklandet av samhällets epistemiska och demokratiska kapacitet. Vi undersöker hur individer, samfund och institutioner bemöter samtida epistemiska problem. Ett centralt mål för DECA är att synliggöra epistemiska ojämlikheter mellan olika grupper och göra marginaliserade gruppers röster hörda.

Projektet för samman experter inom medier, forskning i kommunikation och journalistik, socialpsykologi, sociologi, juridik, översättningsvetenskap och informationsteknik från Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Aalto-universitetet och Ungdomsforskningssällskapet. DECA:s samarbetspartner är ministerier, frivilligorganisationer och medieaktörer.

Forskningen finansieras av Rådet för strategisk forskning.
More

News and events

Forskning

DECA främjar upprätthållandet och utvecklandet av Finlands epistemiska och demokratiska kapacitet. Forskarna samarbetar bland annat med ministerier, medieaktörer och frivilligorganisationer.
Forskningsgruppen leds av professor Inga Jasiskaja-Lahti från Helsingfors universitet. Forskarnas kontaktuppgifter hittar du här.
Vår forskning fokuserar på samproduktion av information. Vi är speciellt intresserade av kollektivt psykologiskt och epistemiskt ägande av information, utvecklingen av känslan av ägande som en gemensam händelse och användningen av den utgående från gemenskapens behov. Vi funderar bland annat på följande frågor: Hur påverkas bedömningen av informationens pålitlighet av vem som ses som informationens producent och vems intressen informationen ses tjäna? Hur fungerar information och kollektiv produktion av information som källor för identitet? Vem ses ha rätt att producera och använda information som berör någon viss gemenskap? Hur kan kollektivt ägande av information vara ett betydande redskap för samhällelig förändring i bland annat minoritetsgrupper? Dessa frågor hänger nära samman med frågor om nationella minoriteters och invandrares rättigheter. I Finland förs diskussioner exempelvis om att etniska minoriteter själva vill definiera produktionen och användningen av den information som berör dem utgående från sina egna utgångspunkter. Vår forskning fokuserar på att granska kollektiva känslor av ägande i en finsk kontext ur både majoritetsbefolkningens och invandrares perspektiv.
Forskningsgruppen leds av professor Maarit Koponen från Östra Finlands universitet och specialforskare Antti Kivijärvi från Ungdomsforskningssällskapet.
Vi undersöker hur språkminoriteter i Finland kommer åt, använder och producerar flerspråkig information. Möjligheten att få begriplig information och kommunicera med andra medlemmar i samhället är en förutsättning för samhälleligt deltagande och epistemisk kapacitet. Vårt första forskningsmål är att undersöka hur språkminoriteter, särskilt ukrainsk- och ryskspråkiga, använder digitala medier och exempelvis maskinöversättning som redskap för tillgång till information och växelverkan. Vårt andra forskningsmål är att undersöka vilken roll flerspråkighet och maskinöversättning spelar i journalistiskt arbete. Vår forskning bidrar till att bygga en helhetsbild av informationstillgångens betydelse och översättningsalgoritmernas roll som vardagliga stöd för språkminoriteter.
Forskningsgruppen leds av biträdande professor Mikko Kivelä från Aalto-universitetet och akademiforskare Tuomas Ylä-Anttila från Helsingfors universitet.
Vi analyserar strukturerna i kommunikationsströmmar mellan medborgare, politiska grupper och institutioner och försöker identifiera de stunder, problem och logiker som skapar epistemiska risker, som exempelvis polarisering och desinformationskampanjer. Trots att dessa problem kan bero på politiska identiteter och spänningar kan de förstärkas genom algoritmer och manipulation av utomstående aktörer. Vi fokuserar på hur en polariserad kommunikationsmiljö begränsar individers epistemiska förmågor, skadar spridningen av fakta och försvagar samhällets motståndskraft mot framtida utmaningar. Genom nätverksanalys undersöker vi tre epistemiska risker: hybridpropaganda, tillspetsad polarisering och ifrågasättande av experters epistemiska auktoritet. Vi utvecklar nya metodologiska verktyg och arbetar tillsammans med politiska aktörer och journalister för att skapa verktyg för att identifiera och bekämpa epistemiska risker.
Forskningsgruppen leds av universitetslektor Katja Lehtisaari från Tammerfors universitet och professor Mervi Pantti från Helsingfors universitet.
Vi undersöker hur förändringar i kommunikationsmiljön påverkar tilliten till medieaktörer och deras auktoritet. Vi undersöker också hur samhällets epistemiska kapacitet och byggandet av tillit till journalistiska medier kan stödas. Med hjälp av enkät- och intervjumaterial granskar vi mediebranschens uppfattningar om sitt ansvar för att stöda samhällets epistemiska kapacitet och om framtida hot mot journalistik. Genom intervjuer och text- och nätverksanalys granskar vi både olika folkgruppers och ”mot-experters” känsla av misstro mot traditionella medier. Vi producerar ny kunskap om vad misstron som tidigare forskning har konstaterat beror på och med vilka metoder mot-experter bygger sin epistemiska auktoritet. Tillsammans med medieaktörer granskar och utvecklar vi journalistisk praxis och innovationer. Vi utvärderar utvecklingen av nya professionella uppsättningar av normer för att stöda tilliten mellan journalistiken och dess publiker. I samarbete med våra partner fokuserar vi särskilt på public service-uppdraget i en föränderlig kommunikationsmiljö (YLE), förnyandet av journalistreglerna (ONM), trakasserier mot journalister (Jokes), främjandet av mångfald i journalistiska innehåll (Vikes) och mätandet av mångfald (YLE).
Forskningsgruppen leds av professor Risto Kunelius från Helsingfors universitet och universitetsforskare Riku Neuvonen från Helsingfors universitet.
Vi granskar utvecklandet av epistemisk kapacitet i samhällsdiskussionens författningar, politiska program och nätverk samt inom samhällsteori. Vi producerar kritisk analys av hur politik- och författningsdiskussionen som berör epistemiska rättigheter hänger ihop med idéhistorisk utveckling och hur denna diskussion bemöter utmaningen av nya omständigheter (internationalitet, nya aktörer). Vi upprätthåller en situationsbild av hurudan kritisk diskussion som förs om dessa frågor i olika länder och akademiska traditioner. Vi undersöker empiriskt de uppfattningar hos aktörer inom finska politiska nätverk som anknyter till politiska linjer, processer och intensiva tvister i offentligheten som är viktiga för epistemisk kapacitet och rättigheter. I fallstudier som bygger på intervjuer och den offentliga diskussionen undersöker vi dessutom hur tillämpningen av internationella politiska diskussioner och författningar sker i Finland.

Kontaktuppgifter

Ledare

Mervi

Pantti

mervi.pantti@helsinki.fi

Professor, Pol.dr.

Helsingfors universitet

Vice ledare

Risto

Kunelius

risto.kunelius@helsinki.fi

Professor, Samh.dr.

Helsingfors universitet

Samverkansansvarig

Minna

Horowitz

minna.aslama@helsinki.fi

Universitetsforskare, Pol.dr.

Helsingfors universitet

Koordinator

Veera

Koskinen

veera.koskinen@helsinki.fi

Samh.dr.

Helsingfors universitet

arrows & pagination

Style Guide