Tekijät

Tekijät

Hankkeen johto ja vuorovaikutus

Johtaja

Mervi

Pantti

mervi.pantti@helsinki.fi

Professori, VTT

Helsingin yliopisto

Olen DECA-hankkeen johtaja ja toinen episteemisiä instituutioita ja luottamusta tutkivan tutkimusryhmän johtajista. Olen mediatutkija ja teen hankkeessa haastatteluihin perustuvaa laadullista tutkimusta vähemmistöjen ja haavoittuvaisten ryhmien episteemisistä oikeuksista ja luottamuksesta perinteistä mediaa kohtaan. Tutkimusteemoihini kuuluvat myös disinformaatio, polarisoivat julkiset keskustelut sekä digitaalisten media-alustojen vastuu niissä levitettävistä sisällöistä.

Varajohtaja

Risto

Kunelius

risto.kunelius@helsinki.fi

Professori, YTT

Helsingin yliopisto

Olen DECA-konsortion varajohtaja ja vedän tutkimusryhmää, jossa tarkastellaan miten yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmä reagoi episteemisten haasteiden ja kansalaisten oikeuksien ja haasteiden muutoksiin. Olen taustaltani mediatutkija ja yhteiskuntatieteilijä ja teen hankkeessa erilaisiin tutkimusaineistoihin nojaavaa tutkimusta asiantuntijatiedon, poliittisen päätöksenteon ja julkisuuden suhteista. Muita tutkimustyöni kohteita ovat muun muassa journalismin muuttuvat ammattikäytännöt, ilmastoviestinnän kansainväliset vertailut sekä median ja yhteiskuntateorian kytkökset.

Vuorovaikutusvastaava

Minna

Horowitz

minna.aslama@helsinki.fi

Yliopistotutkija, VTT

Helsingin yliopisto

Olen DECA:n vuorovaikusvastaava. Sen ohella tutkin episteemisiä oikeuksia kansalaisten sekä kansallisen ja eurooppalaisen mediapolitiikan - erityisesti julkisen palvelun sekä media- ja informaatiolukutaidon - näkökulmasta.

Koordinaattori

Veera

Koskinen

veera.koskinen@helsinki.fi

Projektikoordinaattori, YTT

Helsingin yliopisto

DECA-hankkeen koordinaattorina suunnittelen ja toteutan hankkeen käytäntöjä ja viestintää.

Tutkijat

Hankkeen tutkijat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Karina

Adamusik

karina.adamusik@nuorisotutkimus.fi

Tutkimusavustaja

Nuorisotutkimusseura

Työskentelen tutkimusavustajana tutkimuksessa, jossa tarkastellaan tiedon saatavuutta, vastaanottamista ja tuottamista vastikään Suomeen saapuneiden venäjän- ja ukrainankielisten nuorten näkökulmasta. Olen suorittanut soveltavan kielitieteen maisterin tutkinnon Ukrainan Vasyl Stus Donetskin yliopistossa Ukrainassa.

Marko

Ampuja

marko.ampuja@helsinki.fi

Yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Toimin yliopistonlehtorina ja tutkijana DECA-hankkeessa. Olen mediatutkija ja mukana tutkimusryhmässä, jossa tarkastelemme mm. episteemisiä instituutioita ja kansalaisten episteemistä toimintakykyä sekä näiden muotoutumisessa tapahtuneita historiallisia muutoksia. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, millä tavoin meneillään oleva ”monikriisi” eli yhteen kietoutuneet poliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ekologiset kriisit ja digitaalinen mediaympäristö vaikuttavat episteemisiin instituutioihin ja toimintakykyisyyteen nykysuhdanteessa, sekä miten tämä ilmenee mediaesityksissä.

Ali

Faqeeh

faqeeh.ali@gmail.com

Tutkijatohtori

Aalto-yliopisto

Työskentelen tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa tietotekniikan laitoksella. DECA-hankkeessa tutkin yhteiskunnallisia ilmiöitä digitaalisilla alustoilla, kuten käyttäjien vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa ja kansanedustajien äänestyskäyttäytymistä parlamentaarisissa järjestelmissä. Käytän laskennallisia menetelmiä ja mallintamista tutkiakseni alustojen massadataa ja ymmärtääkseni, miten erilaiset ilmiöt, kuten polarisaatio, vinoumat ja epäoikeudenmukaisuus ilmenevät eri alustoilla.

Nina

Havumetsä

nina.havumetsa@uef.fi

Yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto

Olen tutkijana hankkeen osassa, jossa keskitytään monikielisyyteen yhteiskunnan episteemiseen toimintakykyyn vaikuttavana tekijänä. Käännöstutkijana olen kiinnostunut kääntämisen roolista ja menetelmistä monikielisessä yhteiskunnassamme sekä journalistisesta kääntämisestä. Hankkeessa paneudun kääntämiseen, jota tapahtuu, kun tuotetaan kielivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä koskevaa tai heidän tarvitsemaansa tietoa digitaalisin keinoin.

Ilmari

Hiltunen

ilmari.hiltunen@tuni.fi

Tutkijatohtori

Tampereen yliopisto

Olen journalistiikan tutkijatohtori Tampereen yliopistosta, ja toimin tutkijana DECA-konsortion yhteiskunnan tiedolliseen toimintakykyyn ja luottamukseen keskittyvässä tutkimusryhmässä. Keskityn tutkimaan vasta-asiantuntijuutta ja sen tuottamista nykyisessä hybridissä mediaympäristössä. Tutkimuksissani tarkastelen esimerkiksi sitä, miten vasta-asiantuntijuus haastaa perinteisiä tiedollisia auktoriteetteja sekä millaisin kriteerein ja perustein vasta-asiantuntijoiden yleisöt arvioivat erilaisia asiantuntijuuden lähteitä.

Inga

Jasinskaja-Lahti

inga.jasinskaja@helsinki.fi

Professori, VTT

Helsingin yliopisto

Johdan Tiedon kollektiivinen omistajuus ja episteeminen kapasiteetti -tutkimusryhmää, jonka kiinnostuksen kohteena on tiedon yhteisöllinen tuottaminen ja sen kollektiivinen psykologinen ja episteeminen omistajuus. Olen kiinnostunut siitä, miten kollektiivisesti tuotettu tieto toimi sosiaalisen identiteetin lähteenä, kenellä nähdään olevan oikeus tuottaa ja käyttää jotain yhteisöä koskevaa tietoa ja miten tiedon kollektiivinen omistajuus voi olla merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen väline. Olen sosiaalipsykologian professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja oma erikoisosaamiseni on ryhmien välisten suhteiden sosiaalipsykologiassa.

Mikko

Kivelä

mikko.kivela@aalto.fi

Apulaisprofessori

Aalto-yliopisto

Johdan Riskit ja turvallisuus sosiaalisessa mediassa -tutkimusryhmää ja toimin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Tutkimukseni on verkkotieteen alalta, ja minulla on asiantuntemusta sosiaalisten verkostojen analysoinnista. Roolini DECA-hankkeessa on analysoida sosiaalisen median dataa ja työstää laskennallista metodologiaa.

Antti

Kivijärvi

antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi

Erikoistutkija, YTT

Nuorisotutkimusseura

Olen sosiologi ja työskennellyt tutkijana eri yliopistoissa ja Nuorisotutkimusseurassa. Olen tutkinut nuorten vapaa-aikaa ja palveluja sekä muuttoliikkeeseen ja etnisyyteen liittyviä kysymyksiä. DECA-hankkeessa minua kiinnostaa erityisesti tiedon merkitykset uusien pakolaisryhmien identiteettien muodostumisessa ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Maarit

Koponen

maarit.koponen@uef.fi

Professori

Itä-Suomen yliopisto

Olen Itä-Suomen yliopiston osahankkeen vastuullinen tutkija ja toinen kielivähemmistöjen episteemistä toimintakykyä tutkivan työpaketin johtajista. Hankkeessa keskeisiä tutkimusteemojani ovat erityisesti kielellinen saavutettavuus osana episteemistä toimintakykyä sekä konekääntämisen rooli monikielisen tiedon saamisessa ja tuottamisessa.

Katja

Lehtisaari

katja.lehtisaari@tuni.fi

Yliopistonlehtori, YTT

Tampereen yliopisto

Olen DECA-konsortiossa toinen episteemisiä instituutioita ja luottamusta tutkivan työpaketin johtajista. Olen journalismin, mediatalouden ja viestintäpolitiikan tutkija ja kokemusta uutismedian tutkimuksesta usein kansainvälisellä ja vertailevalla otteella. Teen hankkeessa muun muassa kyselytutkimusta mediajohtajille heidän näkemyksistään journalistiseen mediaan kohdistuvasta luottamuksesta ja siihen kohdistuvista uhista sekä tulevaisuudennäkymistä.

Juha

Lång

juha.lang@uef.fi

Tutkijatohtori, FT

Itä-Suomen yliopisto

Olen käännöstieteilijä ja olen tutkinut muiden muassa kääntämistä tutkimustyössä ja käännösten vastaanottoa. DECA-hankkeessa olen mukana osakokonaisuudessa, jossa tarkastellaan kääntämisen ja erityisesti konekääntimien roolia maahanmuuttajien ja muiden kielivähemmistöjen episteemisen toimintakyvyn toteutumisessa.

Arttu

Malkamäki

arttu.1.malkamaki@aalto.fi

Tutkijatohtori

Aalto-yliopisto

Toimin laskennallisena yhteiskuntatieteilijänä DECA-konsortion alaisessa Riskit ja turvallisuus -tutkimusryhmässä. Työssäni sovellan verkostomenetelmiä poliittisten ilmiöiden ja lopputulemien ymmärtämiseksi. Tarkemmin ottaen mallinnan politiikkaa ja siihen kytkeytyviä episteemisiä prosesseja poliittisten tahojen välisinä, useissa eri asiayhteyksissä ja niiden välillä ilmenevinä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteina. Osana DECA-konsortiota osallistun niin empiiristen aineistojen analyysiin kuin metodologiseen kehitykseen, joiden pohjalta pyrin myös edistämään keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä.

Riku

Neuvonen

riku.neuvonen@helsinki.fi

Yliopistotutkija, OTT

Helsingin yliopisto

Johdan DECA-hankkeen oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmää. Taustaltani olen oikeustieteilijä ja olen erikoistunut viestintäoikeuteen, erityisesti sananvapauteen. Hankkeessa tutkin episteemisten kyvykkyyksien normatiivista perustaa ja yleisesti sääntelyä algoritmien aikana.

Mary

Nurminen

mary.nurminen@tuni.fi

Yliopisto-opettaja

Tampereen yliopisto

Olen tutkijana DECA:n tutkimusryhmässä, jossa keskitytään erityisesti kielelliseen saavutettavuuteen osana episteemistä toimintakykyä sekä konekääntämisen rooliin monikielisen tiedon vastaanottamisessa ja tuottamisessa. Käännöstieteilijänä olen kiinnostunut siitä, kuinka muut ihmiset kuin kääntäjät ovat löytäneet konekääntimiä ja käyttävät niitä arkielämässä, ja haluan tutkia ja pohtia konekääntämisen roolia yhteiskunnassa.

Outi

Puukko

outi.m.puukko@helsinki.fi

Väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Tutkimukseni liittyy digitaalisiin oikeuksiin kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. DECA-hankkeessa tutkin EU:n digitaalista sääntelyä ja sen toimeenpanoa Suomessa.

Reeta

Pöyhtäri

reeta.poyhtari@tuni.fi

Yliopistotutkija, YTT

Tampereen yliopisto

Työskentelen yliopistotutkijana Viestintätieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa. DECA:ssa tarkastelen media-alan toimijoiden keinoja ylläpitää ja vahvistaa kansalaisten episteemisiä oikeuksia sekä perinteisen uutismedian yhteiskunnallista asemaa. Yhteistyökumppaneittemme Jokesin, Julkisen sanan neuvoston ja Vikesin kanssa kehitämme myös uusia toimintamalleja. Muita tutkimusaiheitani ovat digitaalinen mediaympäristö, journalismin ja julkisen keskustelun haasteet, verkkoviha ja häirintä, oikeudelliset kysymykset ja ratkaisumallit.

Arseniy

Svynarenko

arseniy.svynarenko@­nuorisotutkimus.fi

Tutkija

Nuorisotutkimusseura

Tutkimukseni keskeiset teemat ovat nuorten identiteetit ja nuorisokulttuurit Suomessa, Ukrainassa ja Venäjällä. Tällä hetkellä työskentelen DECA:n työryhmässä, jossa tarkastellaan tiedon saatavuutta, vastaanottamista ja tuottamista Suomen merkittävien kielivähemmistöjen ja erityisesti vastikään Suomeen saapuneiden venäjän- ja ukrainankielisten nuorten näkökulmasta.

Zea

Szebeni

zea.szebeni@helsinki.fi

Väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Työskentelen tutkijana DECA:n tutkimusryhmässä, joka keskittyy kollektiiviseen episteemiseen omistajuuteen ja episteemisiin kapasiteetteihin. Työni keskittyy tiedonluontiin episteemisissä verkkoyhteisöissä, erityisesti sosiaalisen identiteetin suhteen. Olen myös sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jossa tutkimukseni ulottuu vaihtoehtoisten epistemologioiden ja sosiaalisen median visuaalisten elementtien tarkasteluun.

Salla

Tuomola

salla.tuomola@tuni.fi

Tutkijatohtori, YTT

Tampereen yliopisto

Olen tutkijatohtori ja työskentelen Instituutiot ja luottamus -tutkimusryhmässä. Teen haastatteluihin ja sisällönanalyysiin perustuvaa laadullista tutkimusta teemoista, jotka ovat herkästi polarisoituvia ja joihin populistiset vastamediat tarttuvat. Vastakkainasettelua voimistavien teemojen lisäksi tarkastelen tiedon ja vastatiedon episteemistä ymmärrystä populistisessa vastamediassa. Tutkin, millainen käsitys populistisen vastamedian tekijöillä on tiedon tuottamisesta ja millaisin menetelmin he vastatietoa tuottavat.

Matleena

Ylikoski

matleena.ylikoski@tuni.fi

Väitöskirjatutkija, FM

Tampereen yliopisto

Olen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta, aiheenani journalismin moniäänisyys. DECA:ssa selvitän yhdessä muiden tamperelaisten tutkijoiden kanssa, miten mediatoimijoita kohtaan tunnettua luottamusta voi tukea. Oman osahankkeeni ydin on pilotoida ns. Moniäänisyysmittaria Yleisradiossa ja selvittää yhdessä YLE-kumppanien kanssa, millaista informaatiota julkisen palvelun mediayhtiö tarvitsee sisältöjensä moniäänisyydestä ja miten tietoja voi hyödyntää. (Hanke ajoittuu keväälle 2023.)

Tuomas

Ylä-Anttila

tuomas.yla-anttila@helsinki.fi

Apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

Olen toinen Riskit ja turvallisuus sosiaalisessa mediassa -tutkimusryhmän johtajista ja yleisen valtio-opin apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Tutkin organisaatioiden ja yksilöiden välisiä yhteistyö- ja kommunikaatioverkostoja ja niihin liittyviä ilmiöitä kuten poliittista polarisaatiota. Olen erityisen kiinnostunut näiden ilmiöiden suhteesta ilmastopolitiikkaan.

Partnerit

DECA:lla on jo yli 20 partneria, jotka osallistuvat hankkeeseen omista lähtökohdistaan, ja joilla on erilaisia tiedontarpeita ja rooleja tutkimuksessa. DECA verkottuu jatkuvasti uusien toimijoiden kanssa. Jos yhteistyö kiinnostaa, olethan yhteydessä!
DECA:n partnerit ovat keskeisessä asemassa hankkeen vaikuttavuustoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa:
  • Suunnittelemme tutkimusasetelmat, analyysit sekä tutkimuksen arvioinnin ja soveltamisen  yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.
  • Järjestämme politiikkateemoihin keskittyviä pyöreänpöydän keskusteluja, joihin kutsutaan sidosryhmien edustajia.
  • Työpaketit järjestävät osatutkimuksiensa partnerien ja avainyleisöjen kanssa käytännön työpajoja.
  • Tuotamme tutkimustietoon perustuvia toiminta- ja politiikkasuosituksia sekä räätälöityjä raportteja partnereiden ja heidän verkostojensa käyttöön.
DECA:n partnerina saat:
  • Ajantasaisia tutkimuspäivityksiä.
  • Kolme-neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen. 
  • Oman organisaatiosi/yhteisösi tarpeiden huomioimista osana DECA:n tutkimusta.
  • Kutsut DECA:n järjestämiin tilaisuuksiin.
  • Asiantuntija-apua oman organisaatiosi/ yhteisösi tarpeisiin.